Kumppanit

Helppari Oy Avainlippu suomalaista palvelua

Instant-SSL by COMODO

Official COMODO Instant-SSL Partner logo

Comodo on johtava tavara­merkki Internetin turva­rat­kai­suissa kattaen laajan valikoi­man tieto­turva ohjel­mis­toja ja pal­ve­luita, sisältäen digi­taa­li­set serti­fi­kaa­tit, PCI tarkastukset, työpöydän tieto­turvan, verk­ko­faksi­pal­ve­lun ja tieto­ko­nei­den tek­ni­set tuki­pal­velut.

Yritykset ja kuluttajat ympäri maa­il­man tun­nis­ta­vat Comodon edus­ta­van tieto­tur­vaa ja luotet­ta­vuut­ta. Comodon tuot­teet tur­vaa­vat ja var­men­ta­vat reaali­aikai­sia tapah­tumia yli 200 000 yri­tyk­ses­sä. Comodon ilmainen työpöydän tieto­tur­va­tuote, joka sisältää pal­ki­tun palo­muuri- ja anti­virus ohjel­mis­ton, on asen­net­tu jo yli 18 mil­joo­naa kertaa.

Comodon yritys­perhe on sitou­tu­nut jat­ku­vaan inno­voint­iin, PKI:n ydin alu­ei­siin, auten­ti­koin­tiin ja haitta­oh­jel­mien tun­nis­ta­mi­seen ja estä­mi­seen. Yhtiön kan­ta­vana voi­mana verk­ko­rikol­li­suutta vas­taan toimii yhtiön ta­vo­ite saa­vut­taa luo­tet­tu Internet.

Yhtiön USA:n pää­kont­to­ri aukeaa Manhat­tanille päin New Jerseyn ran­ni­kolla, ja yhtiön glo­baalit re­surs­sit ovat Englann­issa, Kiinassa, Intiassa, Ukrainassa ja Romaniassa. Comodon tuot­teet tar­jo­a­vat älykäs­tä tie­to­tur­vaa, tun­nis­ta­mis­ta ja var­muutta.

Lisätietoa serti­fi­kaa­teist­a ja yri­tyk­ses­tä osoit­teista www.instantssl.com ja www.comodo.com.

Instant-SSL SSL sertifikaatit osana Helppari palvelua

Helppari tar­jo­aa SSL ser­ti­fi­kaat­te­ja osa­na tur­val­li­sta SSL VPN pal­ve­lua.

SSL VPN mah­dol­lis­taa tur­val­li­set etä­yhte­ydet sisä­ver­kon pal­ve­lui­hin il­man erik­seen asen­net­ta­vaa so­vel­lus­ta suo­jaa­mat­to­mien tieto­verk­ko­jen läpi.

Kysy lisätietoja Helppari myyntipalvelusta.

Helppari Oy  •  Y-tunnus: 2259653-8  • Tel. +358 (0)9 4257 9610

Copyright © 2009-2014