D-Link Partner Reseller logo Luotettavat verkkolaitteet toimittaa D-Link.

Helppari Oy Avainlippu suomalaista palvelua

D-Link

D-Link Partner Reseller logo

D-Link on useita palkintoja voittanut verkko­ratkai­sujen suun­nit­telija, kehit­täjä ja valmis­taja, joka on sitou­tunut inno­vaatioihin, erin­omaiseen tek­niik­kaan ja laa­duk­kaa­seen tuo­tan­toon.

D-Link on perus­tettu 1986 ja se tarjoaa ratkaisuja langat­tomille ja laaja­kaista­verkoille, tieto­turvaa tieto­verkoille. Kattava valikoima mahdol­listaa parhaat ratkaisut niin kodin digi­taa­liseen viih­teeseen kuin aina pien­toimistoista (SOHO) keski­suuriin yrityksiin (SMB) ja työ­ryhmä­ratkaisuista laajoihin yritys ympäris­töihin.

D-Link maailmalla

D-Link työl­listää yli 2000 ihmistä 64 maassa ja suunnit­telu ja kehitys­keskukset sijaitsevat Taiwanissa, USA:ssa, Kiinassa ja Intiassa.

D-Link:n tuotteilla on laajat jakelu­verkot ja niitä käyte­tään ympäri maailman. Maan­tieteel­lisesti D-link on jokai­sella merkit­tä­vällä markkina-alueella hyödyntäen moni­puolisen jakelu­verkoston ja edistyk­sel­lisen tuote­valikoi­man sekä paikal­lisesti räätä­löidyn tuote­suunni­telman.

D-Link pohjautuu perustava­laatuiseen ydin osaamiseen, joka perustuu viestinnän eri osa-alueisiin. Vahva perusta ja asian­tunteva osaaminen mahdollistavat sen, että D-link muuntuu ja laajentaa teknistä asian­tuntemusta ja johtajuutta kehit­tääkseen edistyksel­lisiä tieto­liikenne­ratkaisuja.

Lisätietoa osoitteesta www.d-link.fi

Helppari verkkopalvelut D-Link tuotteilla

D-Link DGS-3650 routing switch front view

Helppari tar­jo­aa yhdessä D-Link Finlandin kanssa lähi­verkko­rat­kai­suja suoritus­kykyi­sillä tuot­teilla. Viereisessä kuvassa on luotet­tava yritys­verkon 48-porttinen DGS-3650 kytkin, jonka ominai­suudet, skaalau­tuvuus ja suoritus­kyky riittävät pitkälle.

Lue lisää Helppari Oy tuotesivuilta: kytkimet ja reitittimet

Kysy lisätietoja Helppari myyntipalvelusta.

Helppari Oy  •  Y-tunnus: 2259653-8  • Tel. +358 (0)9 4257 9610

Copyright © 2009-2014